Luật đất đai sửa đổi có hiệu lực từ 01/07/2014

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 áp dụng từ 01.07.2014

Luật đấu thầu Số: 43/2013/QH13. Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu. Hiệu lực thi hành từ 01.07.2014